• Xăm hình, xóa xăm có đi Nhật được không?
    Xăm hình, xóa căn có đi Nhật được không là một trong những thắc mắc lớn của nhiều người lao động hiện nay. Đây là vấn đề quan trọng mà trước khi đăng ký đi xuất khẩu lao động bạn cần lưu tâm.